Privacybeleid

Italvega respecteert je privacy en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Voor het uitvoeren van je opdracht leggen we uitsluitend de hiertoe minimaal benodigde persoonsgegevens vast:
• Je gegevens gebruiken wij om je bestelling te kunnen uitvoeren. Wij informeren je over de voortgang van je bestelling en gebruiken je gegevens om je bestelling af te (laten) leveren.
• Wanneer je hebt aangemeld voor een evenement, dan gebruiken wij je gegevens om je alle relevante informatie en ontwikkelingen rond het evenement op de hoogte te houden.

Italvega stelt je persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van een goede uitvoering van de bovengenoemde activiteiten. Alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens worden in dat geval gedeeld.

Italvega treedt op als verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Ter waarborging van uw privacy sluit Italvega verwerkersovereenkomsten af met door haar in te schakelen derden. In een verwerkersovereenkomst wordt bijvoorbeeld de waarborging van de beveiliging en vertrouwelijkheid rond uw persoonsgegevens afgesproken. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van Italvega en we vereisen dat zij ermee instemmen persoonsgegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacy-statement. In sommige gevallen (bijv. PostNL en betaalinstellingen) treden derden op als zelfstandig verantwoordelijke; Italvega sluit dan zo nodig aanvullende overeenkomsten af.

Je persoonsgegevens worden verder niet met derden gedeeld, behoudens in het geval dat Italvega er te goeder trouw van overtuigd is dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:
• eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen,
• fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel is daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben,
• de rechten, eigendom of veiligheid van Italvega, zijn medewerkers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of als Italvega daartoe uitdrukkelijke toestemming van u heeft verkregen (‘informed consent’)

Bewaartermijn


Wij leggen je persoonsgegevens digitaal vast en bewaren deze gegevens. Hiermee kunnen wij je van relevante informatie over bijvoorbeeld uw bestelhistorie voorzien. De bewaartermijn wordt in de eerste plaats bepaald aan de hand van de activiteit van je persoonsgegevens.
Je persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nog actief wanneer:
• een bestelling nog niet is afgerond, of
• je hebt aangemeld voor een komend evenement, of
• je een abonnement op een van onze nieuwsbrieven hebt

Italvega bewaart je gegevens identificeerbaar tot 2 jaar nadat de gegevens inactief zijn geworden. De bewaartermijn kan worden verlengd als wettelijke of fiscale verplichtingen dat noodzakelijk maken.
Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel ook na afloop van de bewaartermijn door Italvega worden bewaard. Je kunt een verzoek doen om uw gegevens eerder buiten gebruik te stellen of te anonimiseren.