Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Italvega – Consumenten

Definities

Italvega: SOAK.it, handelend onder de handelsnaam Italvega, zijnde de partij die als verkoper of aanbieder van Producten optreedt, gevestigd te (2405 EX) Alphen aan den Rijn, aan de Arubastraat 17, KvKnummer 67159281, contact@italvega.cc.

Consument: De natuurlijke persoon, verder te noemen ‘jij’,  niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en de partij die de Producten van Italvega koopt, respectievelijk ingaat op een aanbieding van Italvega en/of een overeenkomst aangaat met Italvega.

Partijen: Italvega en Consument gezamenlijk.

Overeenkomst: Overeenkomst op afstand gesloten door Partijen.

Producten: Alle producten, waaronder fietsen, fietsonderdelen, kleding en accessoires die Italvega aanbiedt aan jij.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Italvega als verkoper of aanbieder van Producten optreedt en jij als wederpartij optreedt. Van een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Italvega waarbij, voor de uitvoering ervan, derden zijn betrokken.

1.3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan jou beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Italvega, voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden zijn in te zien en dat ze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.4. Indien een Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan jou ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door jou op een eenvoudige wijze kan worden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat de Algemen Voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

2.1. Indien het aanbod van Italvega een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door jou mogelijk te maken. Alle opgaven door Italvega omtrent getallen, maten, gewichten, kleuren en/of andere aanduidingen zijn uiteraard met zorg gedaan. Italvega staat er echter niet voor in dat er zich geen afwijkingen zullen voordoen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Italvega niet. Indien het geleverde zodanig afwijkt van de opgaven van Italvega dat jij in redelijkheid niet meer tot afname verplicht kan worden, heb je het recht de Overeenkomst te ontbinden.

2.3. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.4 en artikel 2.5 komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat jij, door het plaatsen van de bestelling, het aanbod van Italvega aanvaardt en wordt voldaan aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.4. Een aanbod van Italvega vervalt indien het Product waarop de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar of anderszins niet leverbaar is. In een dergelijk geval kan geen Overeenkomst tot stand komen. Een aanbod op de website van Italvega betreft derhalve een aanbod onder ontbindende voorwaarde.

2.5. Italvega kan, al dan niet naar aanleiding van een binnen de wettelijke kaders gedaan onderzoek, indien zij daartoe goede gronden aanwezig acht gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

2.6. Ten aanzien van Overeenkomsten die elektronisch tot stand komen, treft Italvega passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Italvega voor een veilige webomgeving. Indien jij elektronisch kan betalen, zal Italvega daartoe passende en maatschappelijk aanvaarde veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Italvega verwijst ten aanzien van het beleid met betrekking tot privacybescherming naar het privacystatement zoals gepubliceerd op de website.

2.7. Italvega zal uiterlijk bij levering van het Product aan jou informatie meesturen, een en ander schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen met betrekking tot het bezoekadres van de vestiging van Italvega waar jij met klachten terecht kan, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop jij van het in deze voorwaarden omschreven gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het ontbindingsrecht inclusief het modelformulier voor de ontbinding, de informatie over garanties en bestaande service na aankoop en de prijs met inbegrip van alle belastingen van het Product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst;

3. Prijzen en betaling

3.1. De in een aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden indien het Product wordt afgeleverd in de Europese Unie. Btw is niet verschuldigd in geval het Product wordt afgeleverd buiten de Europese Unie. In dat geval zijn mogelijk lokale belastingen of invoerrechten verschuldigd.

3.2. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief transport- en montagekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.3. Betaling dient plaats te vinden in de valuta: Euro. De wisselkoers wordt vastgesteld door de creditcardmaatschappij respectievelijk jouw bank (afhankelijk van de keuze van betalingsmiddel).

3.4. Jij kan de betaling verrichten middels de door Italvega aangeboden betaalmogelijkheden. Italvega is gerechtigd bij niet tijdige betaling levering van het Product waarvoor niet tijdig is betaald op te schorten respectievelijk de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

3.5. Voor zover niet anders bepaald in de Overeenkomst dienen de door jou verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Betalingen dienen in één keer plaats te vinden.

4. Levering en risico overdracht

4.1. De levering van het Product vindt plaats naar keuze bij het adres van de Italvega dealer van keuze dan wel op een door jou gekozen (huis)adres. Italvega is gerechtigd de levering uit te besteden aan een derde.

4.2. Het risico van verlies, beschadiging en/of waardevermindering berust bij Italvega en gaat over op jou op het moment dat de levering heeft plaatsgevonden aan het (huis)adres van jij dan wel ingeval van levering bij de dealer indien het Product door de dealer aan jou is overgedragen.

4.3. Indien jij meerdere producten hebt besteld, behoudt Italvega het recht om de Producten in deelleveringen te leveren en het uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.

4.4. Indien voor de levering van een Product een termijn is aangegeven geldt deze termijn als een streeftermijn en niet als fatale termijn. Desalniettemin zal Italvega bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en tenzij de levering vertraging ondervindt. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1. Italvega behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde of te leveren Producten tot het moment van volledige betaling van alle bestaande vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst, als ook de vorderingen die Italvega jegens jou mocht verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst.

5.2. Zolang de eigendom van de afgeleverde Producten niet op jou is overgegaan, mag jij de Producten niet verpanden of andere zekerheidsrechten op de Producten vestigen.

6. Ontbindingsrecht

6.1. Jij kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Italvega is gerechtigd jou naar de reden van de ontbinding te vragen, jij bent echter niet tot opgave van reden(en) verplicht.

6.2. Bovengenoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
– als jij in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop jij, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen; of
– als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

7. Verplichtingen van jij tijdens de bedenktijd

7.1. Tijdens de bedenktijd zoals omschreven in artikel 6.1 ben je verplicht zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking. Je mag het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat jij het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals jij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. Jij bent hierbij alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan hetgeen hiervoor is omschreven.

8. Uitoefening van het Ontbindingsrecht

8.1. Als jij gebruik maakt van het ontbindingsrecht zoals vermeld in artikel 6, meldt je dat binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor ontbinding dat als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden is gevoegd, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Italvega.

8.2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt jij het Product retour aan het adres van Italvega. Dit hoeft niet als Italvega heeft aangeboden het Product zelf af te halen. Jij hebt de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als je het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3. Jij zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door Italvega verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Ontbindingsrecht ligt bij jou.

8.4. Jij draagt de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het Product. Als Italvega niet heeft gemeld dat jij deze kosten moet dragen of als Italvega aangeeft deze kosten zelf te dragen, hoeft jij de kosten voor terugzending niet te dragen.

8.5. Als jij gebruik maakt van het ontbindingsrecht worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

8.6 Italvega stuurt na ontvangst van de melding van het ontbindingsrecht onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.7. Italvega vergoedt alle betalingen, inclusief eventuele leverkosten voor het geretourneerde Product, onverwijld doch 14 dagen volgend op de dag waarop jij de ontbinding meldt. Tenzij Italvega aanbiedt het Product zelf af te halen, mag Italvega wachten met terugbetalen tot het Product is ontvangen of totdat jij aantoont dat het Product is teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.8. Italvega gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat jij hebt gebruikt, tenzij jij instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos.

8.9. Als jij hebt gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Italvega de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9. Uitsluiting Ontbindingsrecht

9.1. Italvega kan de navolgende Producten uitsluiten van het Ontbindingsrecht: Maatwerk, zijnde volgens specificaties van jou vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van jij of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend een specifieke kleurstelling die niet als standaard wordt aangeboden. Italvega meldt duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, dat het een Maatwerk betreft.

10. Garantie/herstel

10.1. Onverminderd andere rechten die de wet jij toekent, verstrekt Italvega de fabrieksgarantie op haar Producten zoals is opgenomen in de garantiebewijzen die worden meegeleverd bij de levering van de Producten.

10.2. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het Product. Uitsluitend een volledig ingevuld frame paspoort kan dienen als garantiebewijs. Zonder overlegging hiervan heb jij geen recht op garantie.

10.3. In geval van een defect aan het geleverde Product ben je gerechtigd om Italvega te verzoeken het defect te repareren of, indien dit naar het oordeel van Italvega niet in redelijkheid mogelijk is, te laten vervangen voor een nieuw exemplaar van het Product.

10.4. Als van Italvega redelijkerwijs niet verwacht kan worden dan het defect wordt verholpen op Italvega, om welke reden ook, niet bereid is het Product te vervangen, ben je gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval geldt hetgeen in artikel 8.1 is opgenomen, met dien verstande dat jij binnen 14 dagen na dat jou kenbaar is gemaakt dat het defect niet kan of zal worden verholpen of het Product zal worden vervangen, jij de ontbinding moet melden.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Italvega staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. De aansprakelijkheid van Italvega is beperkt tot de nakoming van de in lid 1 omschreven verplichtingen, tenzij en voor zover anders voortvloeit uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen.

11.3. Montage van geleverde Producten dient uitsluitend te geschieden door een erkend Italvega-dealer. Italvega is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door incorrecte montage door Consument of een door hem aangewezen derde.

11.4. Italvega is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard, welke is ontstaan doordat Italvega is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.5. Italvega is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, of andere vormen van zuivere vermogensschade schade, tenzij en voor zover anders voortvloeit uit dwingendrechtelijke rechtsbepalingen.

12. Overmacht

12.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen uit de Overeenkomst jegens de andere partij in geval een der Partijen wegens overmacht wordt gehinderd tot nakoming. Onder overmacht wordt verstaan een van buitenaf komende oorzaak die niet te wijten is aan de schuld van de zich op overmacht beroepende partij en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van die partij komt. Een staking van het personeel en/of leverancier(s) van Italvega geldt in ieder geval, doch niet uitsluitend, als overmacht.

12.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Klachtenregeling

13.1. Italvega beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht Overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Italvega.

13.3. Bij Italvega ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Italvega binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen jij een inhoudelijk antwoord op de klacht kan ontvangen.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Italvega partij is, is Nederlands recht van toepassing. Dit geldt eveneens indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk buiten Nederland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.